Itinerary
 • Day 1-Arrive - Delhi
 • Day 2-Delhi - Corbett National Park (280 Km / 6 Hrs)
 • Day 3-Corbett National Park
 • Day 4-Corbett National Park
 • Day 5-Corbett - Fort Uchangaon (210 Km / 5 Hrs)
 • Day 6-Fort Uchangaon – Agra (180 Km / 5 Hrs)
 • Day 7-Agra – Fatehpur Sikri - Jaipur (240 Km / 5 Hrs)
 • Day 8-Jaipur - Ranthambore National Park (180 Kms / 3 ½ Hrs)
 • Day 9-Ranthambore National Park
 • Day 10-Ranthambore National Park
 • Day 11-Ranthambhore - Sawaimadhopur (15 Km) - Katni (By Train)
 • Day 12-Arrive Katni - Bandhavgarh National Park (100 Km / 3 Hrs)
 • Day 13-Bandhavgarh National Park
 • Day 14-Bandhavgarh National Park
 • Day 15-Bandhavgarh - Kanha National Park (260 Km / 6 Hrs)
 • Day 16-Kanha National Park
 • Day 17-Kanha National Park
 • Day 18-Kanha - Pench (200 Km / 6 Hrs)
 • Day 19-Pench National Park
 • Day 20-Pench National Park - Nagpur (80 Km / 2 ½ Hrs) - Kolkata
 • Day 21-Kolkata
 • Day 22-Kolkata - Guwahati (By Air) - Kaziranga National Park (220 Km / 6 Hrs)
 • Day 23-Kaziranga National Park
 • Day 24-Kaziranga National Park
 • Day 25-Kaziranga - Nameri National Park (140 Km / 2 ½ Hrs)
 • Day 26-Nameri National Park
 • Day 27-Nameri National Park - Guwahati (140 Km / 3 ½ Hrs) - Delhi
 • Day 28-Departure